افزایش صادرات نفت خام اورال روسیه از بندرهای بالتیک


تهران – ایرنا – به گفته روز سه شنبه معامله گران بازار نفت خام و بر اساس داده های مربوط به ردگیری نفتکش ها، روسیه با توجه به ناتوانی تحریم های اروپا برای قطع صادرات نفت از راه دریا، جهت و جریان نفت خود را به سوی آسیا تغییر داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001874/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9