استرالیا نگران اعتیاد نسل جوان به سیگارهای الکترونیک


تهران- ایرنا- استرالیا در اقدامی بی سابقه برای مقابله با مصرف دخانیات در این کشور با هدف مقابله با ترویج بیش از حد سیگار الکترونیکی به ویژه در میان قشر جوان و نوجوان این کشور، قوانین سخت گیرانه ای را به اجرا گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098851/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9