از تداوم اعتراضات درفرانسه تااستقبال گردشگران چینی ازسفربه ایران


تهران- ایرنا- تداوم اعتراضات درفرانسه،استقبال گردشگران چینی ازسفر به ایران،کاهش صادرات چین به آمریکا، تاکید کیسینجربرتغییر در وضعیت استراتژیک خاورمیانه با توافق ایران و عربستان و شهادت ۸۸ فلسطینی طی ۷۵ روز مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059644/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86