ادامه ماجرای نیروگاه اتمی فوکوشیما/ کره جنوبی همچنان نگران است


تهران- ایرنا – یک مقام رسمی اعلام کرد کره جنوبی و ژاپن این هفته دور دیگری از جلسات در سطوح ارشد را به درخواست سئول در رابطه با برنامه توکیو برای تخلیه پسماندهای آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما آغاز می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186391/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA