آمریکا بخشی از تسلیحات جنگ اوکراین را از کره جنوبی تامین کرده است


تهران- ایرنا- وزارت دفاع آمریکا می گوید این کشور از نیروهای خود مستقر در کره جنوبی خواسته است تا تجهیزات نظامی برای اوکراین فراهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004701/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87