آمریکا از نزدیک فعالیت های فضایی چین را رصد می کند


تهران – ایرنا – فرمانده نیروی فضایی ارتش آمریکا امروز جمعه گفت که کشورش با دقت فعالیت های فضایی چین و تهدید احتمالی تاسیسات فضایی آمریکا را به علت گردآمدن سریع زباله های فضایی در مدار پائین زمین، رصد می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965259/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF