آسیا و اروپا نگران سیاستهای خصمانه آمریکا در قبال چین


تهران- ایرنا- روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به سیاستهای فعلی و خصمانه آمریکا در قبال چین می نویسد کشورهای اروپایی و آسیایی در خصوص تبعات سیاست های تجاری واشنگتن مقابل پکن و تاثیر آن بر اقتصاد جهان ابراز نگرانی کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140059/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86